Listopad 19, 2017, 08:51:04 amNajnowszy użytkownik: J4rosz

Licencja rejestracji

Statut Grupy C.O.S.A

Statut może zostać zmodyfikowany na wniosek dwóch przewodniczących sztabu lub gdy chce tego większość doradców sztabu przez głosowanie. Statut stanowi zbiór wytycznych dla każdego z członka grupy na każdym szczeblu. Reguluje on działanie grupy i wyznacza kierunek rozwoju na polskiej arenie społeczności Arma 2.

Zapoznanie się ze Statutem jest obowiązkiem każdego członka grupy. Każdy rekrut musi zostać o tym poinformowany. Dołączenie do grupy wiąże się z całkowitym podporządkowaniem Statutowi.

Statut nie działa wstecz - każdy podporządkowuje się wersji Statutu aktualnego w chwili dołączenia.
 
I  Skład Sztabu

1a Najważniejszymi ogniwami w grupie są Przewodniczący Sztabu.

Są to dwie osoby wybrane w demokratycznym głosowaniu przez osoby z potwierdzoną przynależnością do grupy COSA (Operator COSA, Starszy Operator COSA ). Przewodniczących Sztabu wybiera się z pośród Starszych operatorów COSA i Operatorów COSA na drodze demokratycznego głosowania. Pełnią oni funkcję reprezentacyjną na polskiej arenie społeczności Arma 2. Do ich najważniejszych zadań należy kontrolowanie wydarzeń, event-ów czy inicjatyw członków grupy COSA. Sztab odpowiedzialny jest za ankiety, wprowadzanie w życie nowych projektów a także regulowanie działalności COSA. Muszą zadbać też o przygotowanie misji piątkowej.

1b  Następną najważniejszą grupą w Sztabie są doradcy.

Są to trzy osoby wybrane w demokratycznym głosowaniu przez osoby z potwierdzoną przynależnością do grupy COSA . (Operator COSA, Starszy Operator COSA ). Doradców Sztabu wybiera się z pośród Starszych operatorów COSA i Operatorów COSA na drodze demokratycznego głosowania. Doradcy mają za zadanie zastąpienie Przewodniczących Sztabu w czasie ich nieobecności lub niedyspozycji. Wspierają działaniach, przedstawiają im projekty wynikające z inicjatywy własnej bądź członków grupy COSA

II  Uprawnienia Sztabu

2a  Sztab ustala terminy wydarzeń, gier, spotkań, itp.
2b  Sztab ma prawo do Veta, gdy obaj Sztabowcy zanegują przedstawiony projekt, ustawę, osobę, itp.
2c  Sztab ma prawo zlecić obowiązki poszczególnym członkom grupy, nie może ich jednak do niczego przymuszać.
2d  W przypadku głosowania nad wydaleniem członka z szeregów COSA, ostateczną decyzję podejmuje Sztab.
2e  Sztab ma prawo do zawieszenia członka grupy COSA w uprawnieniach.
Uprawnienie do uczestnictwa w grach piątkowych na czas nieokreślony lub określony (w tygodniach).
2f Sztab ma prawo domagać się szacunku członków, starań, prowadzonych działań, a w razie
ich krytyki poparcia jej odpowiednimi argumentami.

To, że czegoś tu nie wymieniono, nie znaczy, że Sztab tego nie może.

III  Obowiązki Sztabu

3a  Dbanie o dobry wizerunek COSA na arenie społeczności Arma 2.
3b  Promowanie grupy COSA na arenie społeczności Arma 2.
3c  Utrzymanie dobrych stosunków z innymi grupami społeczności Arma 2.
3d  Zapewnienie przyjaznej atmosfery na forum COSA.
3e  Prowadzenie rekrutacji i zapewnienie szkoleń.
3f  Zapewnienie komfortowej gry w piątki i sprawnego serwera.
3g  Nadzór ogólny nad wewnętrznym i zewnętrznym całokształtem COSA .
3h  Prowadzenie administracji i biurokracji.

IV  Karność Sztabu

4a  Dowolny członek Sztabu może zostać zawieszony na czas określony lub nieokreślony.
4b  Dowolny członek Sztabu może zostać  zostać usunięty ze stanowiska jednorazowo lub na stałe.
4c  Wniosek o wyżej wymienionej formie sankcji może złożyć każdy w formie ankiety na zasadzie demokratycznego głosowania.

Ankieta ta musi być jawna. Zaakceptowana przez Sztab. Głosy obojętne są liczone jako nieważne.

4d  Członkom Sztabu kategorycznie zabrania się wykorzystania grupy COSA.

Do celów osobistych, przekształcania grupy wedle własnego upodobania. W przypadku popełnienia jednego z powyższych lub podobnych czynów, członek Sztabu zostaje automatycznie usunięty ze stanowiska lub zawieszony.

4e  Członek Sztabu jest reprezentantem grupy COSA.

4f  W przypadku gdy kadra Sztabu jest niepełna następuje uzupełnienie.

Uzupełnienie jest wybierane w zamkniętym głosowaniu przez Sztab spośród zaproponowanych przez Starszych Operatorów kandydatów. Jeżeli głosowanie nie jest możliwe to brakujące miejsce w Sztabie obejmuje osoba na szczeblu wyższym.

V  Misja Sztabu

5a  COSA to nie podmiot, lecz ludzie. Ludzie są istotą grupy, nadają jej kształt i charakter.
 
Sztab to kilkoro osób z pośród grupy COSA. Członek Sztabu jak i sam Sztab został wybrany przez resztę grupy jako osoby o odpowiednich zdolnościach i cechach. Wybrane osoby wyróżniają się charyzmą, sprytem, oraz darzonym ich zaufaniem. W ich ręce powierzono los grupy COSA. Przede wszystkim ich zadaniem jest dbanie o ludzi z grupy, zapewnienie im dobrobytu choćby wirtualnego. Utrzymanie COSY w stanie, w jakim ją zastali lub lepszym. Miano "Sztabowca" to nie tylko garstka przywilejów, to przede wszystkim dobrowolna służba, pełna trudów i obowiązków. Obowiązków wobec ludzi, którzy na nich liczą.

5b  Bycie członkiem Sztabu to obowiązek i przywilej. A zatem obowiązkiem jest dawanie dobrego przykładu innym oraz dbanie o swój wizerunek.

VI  Członkowie COSA

6a  Za członka grupy COSA uznaje się osobę przyjętą przynajmniej w szeregi Operatorów COSA.
6b  Przyjęcie nowego członka grupy odbywa się poprzez głosowanie w formie ankiety.
6c  Wszelkie przejawy dyskryminacji grożą nałożeniem sankcji. Wszelkie formy kary łącznie
z wydaleniem z grupy mogą zostać nałożone na członka COSA niezależnie do stopnia przynależności za:
-Propagowanie wartości skrajnych, obraźliwych dla mniejszości, większości oraz cudzoziemców,
-Propagowanie partii politycznych oraz ugrupowań działających metodami nazistowskimi oraz  
 komunistycznymi (co jest niezgodne z konstytucją RP).
-Propagowanie wszelkich treści mogących zostać odebrane jako antypolskie,
-Używanie symboli nazistowskich, komunistycznych, rasistowskich, nielegalnych  na terenie  
 Rzeczypospolitej Polskiej.
-Celowe ubliżanie zarówno członkom grupy COSA jak i wszelkim osobom żyjącym, posiadającym godność,
 opartą na w/w ideologiach.
-Wszelkie przejawy dyskryminacji członków grupy lub kandydatów przez członków COSA z pobudek rasowych/ideologicznych/innych zostaną ukarane. Karą może być zawieszenie w prawach uczestnictwa w piątkowych sesjach lub wydaleniem z grupy.
-Karze podlega także samodzielne i nieuzasadnione obejmowanie jakichkolwiek stanowisk dowódczych
w grupie oraz próby rozkazywanie innym członkom grupy (niezależnie od rangi) poza podległymi w czasie misji.
6d  Miano Starszego Operatora COSA otrzymuje osoba zasłużona dla grupy, której wkład w nią nie ogranicza się do obecności w piątek.
W przypadku zauważenia tego typu zachowań Sztab może nałożyć sankcje bez ostrzeżeń oraz głosowań.
6e Członkowie COSA powinni okazywać Sztabowcom szacunek i nie naruszać ich wizerunku.
Za jego bezpodstawne naruszenie Rekrut może zostać ukarany zamknięciem drogi do awansu na Operatora na stałe bądź czas określony, Operatorzy i Starsi operatorzy degradacją, zawieszeniem w rozgrywkach piątkowych bądź wydaleniem z grupy w przypadku recydywy lub celowego oczerniania Sztabu i grupy poza nią.

VII - Grupa
COSA to grupa którą budują wszyscy członkowie. Opiera się na koleżeńskich relacjach budowanych na forum dyskusyjnym i w grze, jak i poza nimi. Każdy członek jest zobowiązany do rozwijania grupy w możliwym dla niego zakresie i dbania o jej dobrą reputację.

Wkład każdego członka w rozwój grupy jest bezzwrotny materialnie. Wszelkie treści i materiały jakie każdy z nas włożył w rozwój grupy pozostają w niej nawet po odejściu z grupy ich autora. Zachowuje on prawa autorskie, jednak cały jego wkład pozostaje do dyspozycji grupy bezterminowo. Wkład w grupę nie jest anonimowy.
Powyższe obowiązki ciążą na każdym członku od momentu przyjęcia do odejścia/wydalenia z grupy.